Dochodzenie roszczeń

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w sprawach życia codziennego nawiązujemy szereg relacji z przeróżnymi podmiotami. Stosunki te, zwane ogólnie stosunkami cywilno-prawnymi rodzą z kolei zobowiązania, w tym roszczenia pieniężna. Powództwa o zapłatę są jednymi z najczęściej spotykanych w praktyce. Kancelaria Radcy Prawnego Marzeny Dyduch specjalizuje się między innymi w doradztwie, jak również zastępstwie procesowym w toku postępowań o zapłatę, jak również innych postępowań związanych bezpośrednio z dochodzeniem roszczeń, np. postępowań egzekucyjnych, postępowań o wyjawienie majątku, postępowań zabezpieczających, itp. Skierowanie pozwu łączy się niestety z koniecznością poniesienia kosztów sądowych, w szczególności wpisu sądowego. W uzasadnionych przypadkach powód, może się jednak ubiegać o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sadowych. Istotny, szczególnie w sprawach z zakresu postępowania gospodarczego jest dochowanie należytej staranności już na etapie kierowania pozwu, albowiem częstokroć ma to niebagatelny wpływ na losy całego postępowania. Równie ważna jest prawidłowa analiza materiału dowodowego co może prowadzić do znacznego skrócenia czasu trwania postępowania, obniżenia kosztów z nim związanych, jak również rozszerzenia uprawnień samego powoda (Klienta).

Nasza Kancelaria reprezentuje również swoich Klientów występujących w procesie jako pozwani, nie zawsze bowiem roszczenia kierowane do rozpoznania przed Sądy są zasadne. Podkreślić należy, że zwrócenie się do specjalisty już w momencie zaistnienia problemu, pozwala uniknąć późniejszych komplikacji, jak również zaoszczędzić zbędnych kosztów. Częstokroć brak właściwej reakcji powoduje przegranie procesu z powodu uchybień proceduralnych.

Podkreślić należy, że nasza Kancelaria zawsze wnioskuje o zasądzenie/przyznanie zwrotu kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego. W związku z powyższym, wszelkie koszty sądowe uiszczane w toku postępowania przyznawane są do zwrotu od strony, która „przegrała” proces. Ta sama zasada ma zastosowanie do kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia pobieranego przez radcę prawnego), które pokrywa de facto co do zasady strona przegrywająca proces.